divendres, 16 de març de 2012

ESCOLARITZACIÓ INSTITUTS


A partir del proper dilluns 19 de Març i fins al dia 30, es podrà fer la pre-inscripció als instituts. Aquí teniu unes dades a tenir en compte:
CALENDARI
• Presentació de sol·licituds: del 19 al 30 de març de 2012
És convenient fer constar més d’una opció. Es poden posar fins a sis centres, ja siguin escoles públiques o concertades.

ON ES PODEN PRESENTAR:
• Al centre escolar escollit en primera opció
• Per Internet: www.gencat.cat/preinscripcio
• A l’Ocina Municipal d’Escolarització (Can Ricart, pl. Lluís Companys, 1)
HORARI: Matins: de dilluns a divendres, de 9 a 14.45 h
Tardes: dilluns, dimarts i dijous, de 16.30 a 19.30 h
• Publicació de llistes amb el barem: 17 d’abril de 2012
En les situacions d’empat, l’ordenació de les sol·licituds es fa per sorteig públic.
• Sorteig: 18 d’abril de 2012
• Reclamacions: 18 al 20 d’abril de 2012
• Llistes provisionals amb el barem: 25 d’abril de 2012
• Llistes definitives: 18 de maig de 2012
• Període de matriculació: del 4 al 8 de juny de 2012´

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència
on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres.
• Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne o
l'alumna.
• La documentació necessària que acrediti qualsevol dels criteris complementaris.

CRITERIS DE PRIORITAT I BAREM:
• Existència de germanes o germans escolaritzats al centre o de pares, mares o
tutors legals que hi treballen en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció:
40 punts.
• Si el domicili de l’alumne o alumna és a Sant Feliu de Llobregat: 30 punts.
Quan a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora
de fet, es pren en consideració l’adreça del lloc de treball en lloc del domicili
familiar, i aquesta és a Sant Feliu: 20 punts.
• Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora
siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
• Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o l'alumna, el pare, la mare,
germanes o germans: 10 punts.

CRITERIS COMPLEMENTARIS:
• Família nombrosa o monoparental: 15 punts.
• Malaltia crònica de l'alumne o l'alumna (inclosa la celiaquia) que afecti el seu
sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.
• Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, en ensenyaments
declarats gratuïts i universals, en el centre per al qual es presenta la
sol·licitud: 5 punts.